Phải phăng ra đường dây chạy việc cho giáo viên

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.