Ôi chúng ta còn đòi kiểm tra iPhone bằng... mắt

Ông Trần Đình Thiên: Cứ có thủ tục là có làm khó, là có đánh chén.
Ông Trần Đình Thiên: Cứ có thủ tục là có làm khó, là có đánh chén.