Những cảnh báo nghiêm túc

Một góc khai trường tuyển quặng nguyên khai. Ảnh: N.T.T
Một góc khai trường tuyển quặng nguyên khai. Ảnh: N.T.T
Một góc khai trường tuyển quặng nguyên khai. Ảnh: N.T.T