Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngoại ngữ đại bại, tiến sĩ thảm hại