Ngay và luôn đi thưa thầy Bộ trưởng!

Lương cho giáo viên là một trong những vấn đề cần sớm được giải quyết.
Lương cho giáo viên là một trong những vấn đề cần sớm được giải quyết.