Nếu BOT không cần khoảng cách tối thiểu 70km?

Trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Báo Đấu thầu.
Trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Báo Đấu thầu.
Trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Báo Đấu thầu.