Một Vụ có hai Vụ trưởng, 6 Vụ phó thì dân nào nuôi nổi