Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một Vụ có hai Vụ trưởng, 6 Vụ phó thì dân nào nuôi nổi