Môi trường sống phụ thuộc vào hành động của chính chúng ta

Hội phụ nữ phường Bưởi tham gia bảo vệ Hồ Tây ngày Ông Công Ông Táo để Hồ Tây chỉ có thả cá, không thả túi Nilon. Ảnh: Đỗ Đăng Thế.
Hội phụ nữ phường Bưởi tham gia bảo vệ Hồ Tây ngày Ông Công Ông Táo để Hồ Tây chỉ có thả cá, không thả túi Nilon. Ảnh: Đỗ Đăng Thế.
Hội phụ nữ phường Bưởi tham gia bảo vệ Hồ Tây ngày Ông Công Ông Táo để Hồ Tây chỉ có thả cá, không thả túi Nilon. Ảnh: Đỗ Đăng Thế.
Lên top