Minh bạch để các hội hoạt động hiệu quả

Biểu tượng của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Biểu tượng của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.