Lý luận sàn cũng có lúc... ốm đau và câu trả lời của Bộ trưởng Phớc

HoSE bị bêu lên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới. Ông Lê Hải Trà, TGĐ HoSE bị nhà đầu tư, những người thiệt hại tính bằng Mercedes- sôi sục gọi tên. Đồ hoạ: HN
HoSE bị bêu lên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới. Ông Lê Hải Trà, TGĐ HoSE bị nhà đầu tư, những người thiệt hại tính bằng Mercedes- sôi sục gọi tên. Đồ hoạ: HN
HoSE bị bêu lên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới. Ông Lê Hải Trà, TGĐ HoSE bị nhà đầu tư, những người thiệt hại tính bằng Mercedes- sôi sục gọi tên. Đồ hoạ: HN
Lên top