Lương hưu: Người 100 triệu, người 350 ngàn đồng, tăng thế nào cho công bằng

Vấn đề chính là ở chỗ với đồng lương “không đủ sống” thì chúng ta sẽ được tăng bao nhiêu? Có bù đắp cho sự mất giá đồng tiền suốt nhiều năm qua vì lạm phát? Minh hoạ của Đan/LĐO
Vấn đề chính là ở chỗ với đồng lương “không đủ sống” thì chúng ta sẽ được tăng bao nhiêu? Có bù đắp cho sự mất giá đồng tiền suốt nhiều năm qua vì lạm phát? Minh hoạ của Đan/LĐO
Vấn đề chính là ở chỗ với đồng lương “không đủ sống” thì chúng ta sẽ được tăng bao nhiêu? Có bù đắp cho sự mất giá đồng tiền suốt nhiều năm qua vì lạm phát? Minh hoạ của Đan/LĐO
Lên top