Lời cảnh báo từ gánh nợ 1,6 triệu tỉ đồng

Tài sản và vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng, nhưng hiệu quả lại giảm. Ảnh: Kinh tế và Dự báo
Tài sản và vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng, nhưng hiệu quả lại giảm. Ảnh: Kinh tế và Dự báo
Tài sản và vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng, nhưng hiệu quả lại giảm. Ảnh: Kinh tế và Dự báo