Lên chùa cầu gì?

Để tâm bình an khi lễ chùa. Ảnh Dân Sinh
Để tâm bình an khi lễ chùa. Ảnh Dân Sinh
Để tâm bình an khi lễ chùa. Ảnh Dân Sinh
Lên top