Lãnh đạo có chất lượng chính là nguồn động lực

2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.
2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.
2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.