Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lắm thầy dùi lại thiếu gián quan