Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không tiệc tùng cũng là khoan sức dân