Không phải Nguyễn Văn Dương hay Vũ “nhôm” làm tha hóa cán bộ!

Nguyễn Văn Dương (ảnh nhỏ) và Vũ "nhôm" (áo xanh, ảnh to).
Nguyễn Văn Dương (ảnh nhỏ) và Vũ "nhôm" (áo xanh, ảnh to).
Nguyễn Văn Dương (ảnh nhỏ) và Vũ "nhôm" (áo xanh, ảnh to).
Lên top