Không nên dồn doanh nghiệp vào thế khó

Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top