Không nên đánh đồng sự sơ suất với cố tình vi phạm!

Lên top