Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không ai có quyền đứng trên pháp luật

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường