Khiếu nại 32 năm mới được giải quyết: Ai sai phải bỏ tiền túi ra đền

Ông Nguyễn Ngọc Lợi phải mất hơn 30 năm mới được giải quyết khiếu nại. TK
Ông Nguyễn Ngọc Lợi phải mất hơn 30 năm mới được giải quyết khiếu nại. TK
Ông Nguyễn Ngọc Lợi phải mất hơn 30 năm mới được giải quyết khiếu nại. TK
Lên top