Khi số lượng học sinh giỏi cũng... đột biến!

Tình trạng toàn điểm 10, học sinh giỏi... đang đặt ra câu hỏi: Học sinh chúng ta giỏi vì học giỏi hay thầy cô giỏi, nhà trường giỏi trong thành tích tạo ra học sinh giỏi? Ảnh: Minh hoạ của LĐO
Tình trạng toàn điểm 10, học sinh giỏi... đang đặt ra câu hỏi: Học sinh chúng ta giỏi vì học giỏi hay thầy cô giỏi, nhà trường giỏi trong thành tích tạo ra học sinh giỏi? Ảnh: Minh hoạ của LĐO
Tình trạng toàn điểm 10, học sinh giỏi... đang đặt ra câu hỏi: Học sinh chúng ta giỏi vì học giỏi hay thầy cô giỏi, nhà trường giỏi trong thành tích tạo ra học sinh giỏi? Ảnh: Minh hoạ của LĐO
Lên top