Khi số liệu kiểm đếm xe qua trạm BOT bị mất

Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.
Lên top