Khi năng suất lao động Việt thấp hơn cả Lào

Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của Lào. (ảnh minh họa: Q.C)
Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của Lào. (ảnh minh họa: Q.C)
Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của Lào. (ảnh minh họa: Q.C)