Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi một bảo vệ nhận 31,86 triệu đồng mỗi tháng