Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi Bộ trưởng muốn “lắng nghe”