Hủ tục thì phải loại bỏ

Không kinh sách nào dạy, không tôn giáo nào có quy định việc đốt vàng mã.
Không kinh sách nào dạy, không tôn giáo nào có quy định việc đốt vàng mã.
Không kinh sách nào dạy, không tôn giáo nào có quy định việc đốt vàng mã.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM