Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hủ tục thì phải loại bỏ

Không kinh sách nào dạy, không tôn giáo nào có quy định việc đốt vàng mã.
Không kinh sách nào dạy, không tôn giáo nào có quy định việc đốt vàng mã.