Hô biến Air Visual, cấm gãi đầu để chống ô nhiễm?!

Ứng dụng Airvisual biến mất khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam trong khi Hà Nội thì vẫn hoàn ô nhiễm không khí.
Ứng dụng Airvisual biến mất khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam trong khi Hà Nội thì vẫn hoàn ô nhiễm không khí.
Ứng dụng Airvisual biến mất khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam trong khi Hà Nội thì vẫn hoàn ô nhiễm không khí.
Lên top