Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hết thời xếp hàng biếu quà lãnh đạo