Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hãy lo cho sự an nguy của trăm họ