Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Google translate, body language, hay cấm khẩu luôn?