Gói an sinh 26.000 tỉ: Đừng để nhận 1 đồng phải qua cả rừng thủ tục

Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Lên top