Giảm 1/3 trong 2,5 triệu biên chế là thắng lợi lớn