Facebook phải tôn trọng luật pháp, chủ quyền của Việt Nam