Dừng khai ấn đền Trần và hãy dừng các lễ hội khác

Nam Định sẽ không tổ chức phần lễ và phần hội tại đền Trần vào đêm 14 tháng Giêng như mọi năm.
Nam Định sẽ không tổ chức phần lễ và phần hội tại đền Trần vào đêm 14 tháng Giêng như mọi năm.
Nam Định sẽ không tổ chức phần lễ và phần hội tại đền Trần vào đêm 14 tháng Giêng như mọi năm.
Lên top