Dùng đũa, nhưng có gì để gắp

Số tiền 1km cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng còn lớn hơn, nhiều hơn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản của cả nước 6 tháng năm 2021. Ảnh: LĐO
Số tiền 1km cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng còn lớn hơn, nhiều hơn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản của cả nước 6 tháng năm 2021. Ảnh: LĐO
Số tiền 1km cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng còn lớn hơn, nhiều hơn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản của cả nước 6 tháng năm 2021. Ảnh: LĐO
Lên top