Đừng để sự trung thực phải gục ngã!

Phụ huynh em Toàn đang xin chuyển trường.
Phụ huynh em Toàn đang xin chuyển trường.