Đừng để "đầu năm thong thả cuối năm vất vả!"

Khởi nghiệp không phải là rống rắn lên chùa cầu xin.
Khởi nghiệp không phải là rống rắn lên chùa cầu xin.