Đừng bắt đường sắt Cát Linh- Hà Đông thành con tin!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến bao giờ mới đưa vào khai thác.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến bao giờ mới đưa vào khai thác.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến bao giờ mới đưa vào khai thác.
Lên top