Đừng bắt dân nhận trạm BOT như một mệnh lệnh

Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp