Đưa ngay cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy là kiến tạo

Còn nhiều cán bộ yếu kém “giao việc không chịu làm”.
Còn nhiều cán bộ yếu kém “giao việc không chịu làm”.