Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dẹp nạn tiền trường không chỉ riêng Hà Nội