Đề nghị cách chức người ký quyết định xử phạt bác sĩ Truyện

Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Lên top