Để cho nước Việt văn minh tiến bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy cặn kẽ “Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ thành một số rất to. Ảnh: Tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy cặn kẽ “Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ thành một số rất to. Ảnh: Tư liệu.