Để chấm dứt những loại phí lệ làng

Khoản phí để vịt nhặt lúa ngoài đồng này đã tồn tại rất lâu. Ảnh: Báo Giao thông
Khoản phí để vịt nhặt lúa ngoài đồng này đã tồn tại rất lâu. Ảnh: Báo Giao thông
Khoản phí để vịt nhặt lúa ngoài đồng này đã tồn tại rất lâu. Ảnh: Báo Giao thông
Lên top