Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Để chấm dứt những loại phí lệ làng

Khoản phí để vịt nhặt lúa ngoài đồng này đã tồn tại rất lâu. Ảnh: Báo Giao thông
Khoản phí để vịt nhặt lúa ngoài đồng này đã tồn tại rất lâu. Ảnh: Báo Giao thông