Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đặt tiền tại ngoại là văn minh