"Đất tặc" làm biến mất quả đồi, lãnh đạo sao không thấy?

"Đất tặc" lộng hành ở Vĩnh Phúc.
"Đất tặc" lộng hành ở Vĩnh Phúc.
"Đất tặc" lộng hành ở Vĩnh Phúc.
Lên top