Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đánh du khách là đánh chết ngành du lịch