Đằng sau “thánh liên hoan” 9 ngày 7 cuộc

Đừng chia sẻ thông tin không chính xác, đừng kỳ thị, đừng bình luận ác ý vì đằng sau mỗi con số thứ tự bệnh nhân là một con người... như chúng ta.
Đừng chia sẻ thông tin không chính xác, đừng kỳ thị, đừng bình luận ác ý vì đằng sau mỗi con số thứ tự bệnh nhân là một con người... như chúng ta.
Đừng chia sẻ thông tin không chính xác, đừng kỳ thị, đừng bình luận ác ý vì đằng sau mỗi con số thứ tự bệnh nhân là một con người... như chúng ta.
Lên top