Dân tin, chờ đợi những hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lên top